www.vizijadanas.com   

Gradjevinarstvo

    home

Gradjevinske norme

  • Pripremni radovi
  • Zidarski radovi na zgradama
  • Betonski i armirano-betonski radovi
  • Tesarski radovi na zgradama
  • Skele na zgradama
  • Pokrivački radovi na zgradama
  • Fasaderski radovi i radovi od veštačkog kamena
  • Kamenorezački radovi na zgradama
  • Adaptacije

Navedene norme se odnose na vreme potrebno gradjevinskom radniku da izvede odgovarajući posao i odnose se samo na vrstu rada i utrošak materijala i vremena. Cenovnik rada, satnica, nije navedena iz prostog razloga što je nestabilna a zavisi direktno od tržišnih uslova.

Knjige za gradjevinarstvo !

Cena: 2.000 din.

knjiga gradjevinske norme knjiga gradjevinski poslovi

Knjige možete poručiti sa   Kontakt stranice

GRADJEVINSKE NORME I UTROŠAK MATERIJALA

Delovi knjige "Izvedene norme utroška radne snage i materijala u gradjevinarstvu"

Zidarske norme i utrošak materijala

Izvedena norma za 1 m3 zidanja opekom u npr. produžno cementnom malteru, sadrži gašenje kreča, spravljanje maltera i samo zidanje - sve to daje koštanje utroška radne snage i materijala za jedinicu mere ovoga rada.

U ovakve norme nije uračunat unutarnji prenos materijala na gradilište, horizontalni i vertikalni prenos materijala za svaki konkretan slučaj, donošenje vode, povremeno mešanje maltera, povremeno kvašenje opeke, premeštanje korita sa malterom, premještanje i mjenjanje visine pokretnih skela, dodavanje palog materijala i alata, čišćenje alata po završenom poslu i razne "ostale" usluge.

Zidanje mora biti čisto i sa pravilnim vezama. Spojnice moraju biti dobro zalivene malterom, redovi moraju biti potpuno horizontalni a malter u spojnicama ne sme biti deblji od 1 cm. Ozidani delovi moraju biti vertikalni, kako ivice tako i sve vidne površine zidova. Iscureli malter iz spojnica mora zidar, dok je malter još svež, da okreše mistrijom.

Zidanje opekom

Označenje radovaMera radovaOpeka
kom.
Kreč
kg.
Pesak
m3
Cement
kg.
Voda
m3
Ukupno norma časova
Zidanje zida opekom
Zidanje zidova debljine preko 25cm
u krečnom malteru 1:3
m3385420,28 0,334,79 h
U produžnom cementnom malteru 1:3:9m3385420,2843,800,355,13 h
U cementnom malteru 1:4m3385 0,32112,500,105,67 h
Zidanje stopa temelja, temelja u zemlji i podruma
Obračunava se 1 m3. Visina podrumskih zidova meri se od stope temelja do tavanice Zidanje temeljnih i podrumskih zidova
debljine preko 25 cm
U  krečnom malteru 1:3
m3385420,28 0,334,26 h
U produžnom cementnom malteru 1:3:9m3385420,2843,800,354,64 h
U cementnom malteru 1:4m3385-0,32112,500,105,00 h
Zidanje kalkanskih zidova opekom
Zidanje kalkana (zabata) po 1 m2 mereno razvijeno. Računa se od poda do tavana
u krečnom malteru 1:3
m2566,980,05-0,061,17 h
Zidanje pravougaonih stubova
Obračunavaju se stubovi dužine do 120 cm. a preko te dužine obračunavaju se kao zidovi. Obračun od 1 m3 stvarno izrađenog stuba
Stubovi debljine preko 25 cm dužine do 120 cm.
u krečnom malteru 1:3
m339046,040,31-0,368,01 h
u produžnom cem. malteru 1:3:9m339046,040,3148,180,398,43 h

Malterisanje

Unutrašnje površine zidova, tavanica, stepenišnih krakova i drugih konstrukcija moraju biti omalterisane bez talasa, udubljenja i ispupčenja. Ivice moraju biti oštre. Uglovi između dva zida, ili između zidova i tavanica moraju biti oštri a ne zaobljeni.

Označenje radovaMera radova Kreč  
kg.
Cement
kg.
  Gips 
kg.
Pesak
m3
Voda
m3
Ukupno norma časova
Grubo malterisanje plafona
na trsci u krečnom malteru 1:3
m23,49--0,020,030,42 h
Malterisanje na trsci
u produžnom cementnom malteru 1:3:9
m23,493,65-0,020,010,45 h
Na ravnu betonsku ploču
u krečnom malteru 1:4
m21,821,88-0,0170,020,61 h
Na ravnu betonsku ploču
u produžnom cementnom malteru 1:3:9
m21,811,90-0,0170,020,63 h
Na pločama ojačanim rebrima
u krečnom malteru 1:3
m21,820,75-0,0140,0160,74 h
Na pločama ojačanim rebrima
u produžnom cementnom malteru 1:3:9
m21,812,65-0,0140,020,76 h
Malterisanje zidova na opeci
u krečnom malteru 1:3
m22,51--0,020,020,95 h
Malterisanje zidova na opeci
u produžnom cem. malteru 1:3:9
m22,512,63-0,020,020,98 h
Malterisanje zidova na opeci
u cementnom malteru 1:4
m2-6,75-0,020,011,33 h
Malterisanje na ribic mreži
u krečnom malteru 1:3
m22,51--0,020,020,95 h
Fino malterisanje plafona,
drugi sloj(perdaš)na trsci
U krečnom malteru 1:3
m21,67--0,010,011,33 h
Fino malterisanje plafona,
drugi sloj(perdaš)na ravnu betonsku ploču
U krečnom malteru 1:3
m20,70--0,010,010,34 h
Fino malterisanje plafona,
drugi sloj(perdaš)na ravnu betonsku ploču
U produž;nom cem. malteru 1:3:9
m20,700,73-0,010,010,47 h
Fino malterisanje plafona,
drugi sloj(perdaš)na ravnu betonsku ploču
U produžnom gips malteru 1:3:9
m20,68-0,500,010,010,47 h
Fino malterisanje plafona,
drugi sloj(perdaš)na pločama
ojačanim rebrima
U krečnom malteru 1:3
m20,70--0,010,010,40 h
Fino malterisanje plafona,
drugi sloj(perdaš)na opeci
U krečnom malteru 1:3
m21,40--0,010,010,35 h
Fino malterisanje plafona,
drugi sloj(perdaš)na opeci
U produžnom cem. malteru 1:3:9
m21,401,46-0,010,010,37 h
Fino malterisanje plafona,
drugi sloj(perdaš)na opeci
U produžnom gips. malteru 1:3:9
m21,35-1,000,010,010,50 h
Fino malterisanje plafona,
drugi sloj(perdaš)na opeci
U cementnom malteru 1:4
m2-1,88-0,010,010,43 h

Betonski i armiranobetonski radovi

Označenje radovaMera radovaCement
kg.
Šljunak
m3
Voda
m3
Električna
energija/kwč
Mašinsko
ulje/kg.
Krpe za
čišćenje/kg.
Ukupno norma časova

Temelji
Betoniranje temelja bez proširenja u iskopanom zemljištu(eventualno u oplati)
Obračun: od 1 m3 ugradjenog betona(temelja). Šupljine i udubljenja do 0,25m3 zapremine ne odbijaju se. Kod većih šupljina i udubljenja odbija se razlika preko 0,25m3.
Obuhvaćeno betoniranje i spravljanje betona.
Ručno spravljanje betona
Beton "b" razmere 150 kg cementa

m3154,51,250,12---4,60 h
Beton "b" razmere 200 kg cementam32061,220,14---4,60 h
Mašinsko spravljanje betona
Mešalica 250 l. elektr.pogon
Beton "b" razmere 150 kg cementa
m3154,51,250,120,830,0080,0033,20 h
Beton "b" razmere 200 kg cementam32061,220,140,830,0080,0033,20 h
Betoniranje zidova u oplati
Obuhvaćeno spravljanje i ugradjivanje betona
Betoniranje zidova u oplati preko 15 cm debljine
Ručno spravljanje betona
a) Beton razmere 150 kg cementa
m3154,501,250,12---5,73 h
b) Beton razmere 200 kg cementam32061,220,14---5,73 h
c) Beton razmere 250 kg cementam3257,501,180,16---5,73 h
Mašinsko spravljanje betona
Mešalica 250 l. el. pogon
a) Beton razmere 150 kg cementa
m3154,501,250,120,830,0080,0034,17 h
b) Beton razmere 200 kg cementam32061,220,140,830,0080,0034,17 h
c) Beton razmere 250 kg cementam3257,501,180,160,830,0080,0034,17 h
Stubovi
Betoniranje stubova u oplati
Obračunava se 1 m3 stuba mereno od gornje ivice temelja do gornje ivice tavanice, ili od gornje ivice prve tavanice do gornje ivice druge tavanice. Obuhvaćeno spravljanje i ugradjivanje betona.
Ručno spravljanje betona
a) Beton razmere 200 kg cementa
m32061,220,14---6,58 h
b) Beton razmere 250 kg cementam3257,501,180,16---6,58 h
Mašinsko spravljanje betona
Mešalica 250 l. el. pogon
c) Beton razmere 200 kg cementa
m3206,001,220,140,830,0080,0035,20 h
d) Beton razmere 250 kg cementam3257,501,180,160,830,0080,0035,20 h
Copyright © 2013-2014 www.vizijadanas.com